Regulamin udziału w grze Bubble Football – „Spompowani” z dnia 1.10.2018r.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w grze Bubble Football (Bubble Soccer) – „Spompowani” organizowanej przez Spompowani Małgorzata Gracz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Strażackiej 129
 2. Udział w grze jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień. Regulamin dostępny jest na stronie www.spompowani.pl oraz w potencjalnym miejscu organizowanej gry. Zawodnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na skróconym regulaminie.
 3. Podczas zabawy z kulami „Bubble Ball” należy stosować się do poleceń i instrukcji obsługi. Sprzęt i urządzenia organizatora należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracowników organizatora. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób biorących udział w grze.
 4. Kule przystosowane są wyłącznie do gry na trawie, hali, śniegu, piasku lub boisku ze sztuczną nawierzchnią.
 5. Miejsce do gry przed przystąpieniem do niej, powinno być pozbawione występowania niebezpiecznych przedmiotów. Obsługa ma prawo odmówić udostępnienia kul gdy stwierdzi, że plac gry nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
 6. Zawodnicy mogą grać w Bubble Football tylko i wyłącznie o płaskiej podeszwie. Wszelkiego rodzaju korki, lanki mogą uszkodzić kule.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań, żeby zachować bezpieczeństwo uczestników gry. Uczestnik gry zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiego rodzaju ozdób, biżuterii, zegarków, okularów i innych przedmiotów zwiększających ryzyko kontuzji czy uszkodzenia powierzonego sprzętu.
 8. Z oferty mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych
 9. Z oferty nie mogą korzystać kobiety w ciąży.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 11. Podczas gry, należy zawsze trzymać się uchwytów wewnątrz kuli
 12. Nie wolno zbliżać się do kul z żadnymi ostrymi narzędziami, otwartym ogniem, bądź innymi przedmiotami, które mogą uszkodzić kule. Nie wolno kierować się będąc w kuli na żadne przedmioty, które mogą w jakikolwiek sposób ją zniszczyć.
 13. W przypadku celowego uszkodzenia kuli, zawodnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
 14. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Osoby, które ukończyły 18 lat muszą posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 15. Nie można przystąpić do gry pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 17. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzje podejmie uprawiony pracownik „Spompowani”.
 18. Uczestnik gry w Bubble Football wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach bądź materiałach video w celu promocji i reklamy „Bubble Football – Spompowani” na stronach www oraz Facebook i Instagram.

Regulamin zgłoszenia do gry w Bubble Football – „Spompowani” z dnia 1.10.2018r.

 1. Osoba zgłaszająca do gry w Bubble Fotball jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem widniejącym na stronie www.
 2. Zgłoszenia do gry przyjmujemy w formie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www lub poprzez kontakt telefoniczny i mailowy, nie później niż tydzień przed wypożyczeniem lub organizacją gry.
 3. W celu rezerwacji terminu niezbędne jest dokonanie przedpłaty w kwocie 50 zł na numer konta wskazany poniżej w temacie przelewu wpisując nazwisko i imię zgłaszającego.
  Małgorzata Gracz
  Ul.Strażacka 129
  66- 400 Gorzów Wlkp.
  mBank: 44 1140 2004 0000 3302 6177 1093
 1. Po dokonaniu przedpłaty istnieje możliwość zmiany terminu i miejsca rezerwacji. Całkowita rezygnacja z gry lub wypożyczenia kul jest jednoznaczna ze stratą zadatku.

Spompowani!